ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕

เว็บไซต์ www.reo1.moe.go.th 

เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/reo1pte

ส่วนราชการ โทรศัพท์ เบอร์ต่อ โทรสาร
ผู้บริหารสำนักงาน  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๓ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มอำนวยการ  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๒ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๘ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๔ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๗ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มบริหารงานบุคคล  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๕  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
       
 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ