ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395
เว็บไซต์ : www.reo1.moe.go.th  เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/reo1pte 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ