เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

       ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง ขอขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ประจำปี 2558 จากกำหนดส่งผลงานเดิมในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วย 1) การประกวดเรียงความ 2) การประกวดวาดภาพ และ 3) การประกวดร้อยกรอง รายละเอียดดังไฟล์แนบ (คลิกที่นี่)

 

        ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี  เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน ประกอบด้วย  1) การประกวดร้องเพลง  2) การประกวดเล่าเรื่องภายใต้ "โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ประจำปี 2558"  สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม 2558 ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  สถานที่แข่งขัน คือ ณ โรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ( 1. ใบสมัครประกวดร้องเพลง => คลิกที่นี่ , 2. ใบสมัครประกวดเล่าเรื่อง => คลิกที่นี่ )

 

        ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558  เรื่อง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558  ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการจัดทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบได้มีเวทีในการทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 วันที่ทดสอบ คือ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี  รายละเอียดดังไฟล์แนบ (คลิกที่นี่) รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” ประจำปีงบประมาณ  2558 รายละเอียดดังไฟล์แนบ (คลิกที่นี่)

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ