เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้ส่งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป. 164/2560 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่เป็นจุดเน้นพิเศษเพื่อเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1 ที่ได้นำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ นั้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีแนวทางปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการในทิศทางเดียวกัน จึงขอเชิญท่านและผู้รับผิดชอบการตรวจราชการของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้นแห่งละ 2 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางจากต้นสังกัด ส่วนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เบิกจากผู้จัดประชุม

 

รายละเอียด :

    1. สำเนาหนังสือเชิญประชุม ==> pdf

    2. แบบตอบรับ ==> docx

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ