เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

แบบสอบถามข้อมูลการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

           รายละเอียด : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ขอความกรุณาให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ โปรดกรอกข้อมูลส่งแบบสอบถามข้อมูลการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก (คลิกที่นี่ ==> ดังแนบ)

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ