เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 ในเขตตรวจราชการที่ 1

         1. รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 ในเขตตรวจราชการที่ 1

             รายละเอียด ==> reo1-new คลิกที่นี่ : .pdf

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ