เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

cover2-61 001

         รายงานการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561) เป็นการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ