เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
รายงานผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ