เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

         การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑ และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ที่ได้รับมอบหมายตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ