เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ