เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

         ผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

  1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  2. นโยบาย : การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  3. นโยบาย : การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
  4. นโยบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
  5. นโยบาย : การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6. นโยบาย : การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค

Report Inspec62 001

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ