เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 2556-reo4-onet-pok

รายงานผลการศึกษาตัวชี้วัดไอซีที

ด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 1 ในสถานศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีการศึกษา 2557

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ