เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 2558-reo4-action-plan-pok

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1

(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ