เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
หลักสูตร : ต่อเนื่องเชื่อมโยงหลักสูตรขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา “สาขาวิชาการท่องเที่ยว”

     ความเป็นมา : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ได้มีการเปิดหลักสูตร ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว ตามความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวและ จากนโยบาย รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประชุมเรื่องการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มสายอาชีพ 7 ด้าน ซึ่งการท่องเที่ยว ก็เป็นสาขาวิชาที่อยู่ใน 7 อาชีพ ที่ต้องพัฒนากำลังคน

    วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ในระดับจังหวัดและภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
รายละเอียดของหลักสูตร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(หลักสูตร พ.ศ. 2560)

ชื่อสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ชื่อสถาบันอาชีวศึกษา (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

    หมวดที่ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

        ภาษาไทย   หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

        ภาษาอังกฤษ   Curriculum continuity connect associated with basic education, vocational training and higher education.

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็มภาษาไทย      การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

        ชื่อย่อภาษาไทย        ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    B.B.A. (Hotel and Tourism Management)

3. วิชาแขนง

         - การจัดการโรงแรม

         - การจัดการท่องเที่ยว

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

    5.1 รูปแบบ

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

          หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557

          หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

    5.2 ภาษาที่ใช้

          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

    5.3 การรับเข้าศึกษา

          รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

    5.4 ความร่วมมือระหว่างสถาบัน

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)

          มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว เท่านั้น

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

     6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

     6.2 กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

     6.3 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสถาบัน ในกาประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

     6.4 สภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

         หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในปีการศึกษา 2560 ได้ทำการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับระหว่างโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในเดือนพฤษภาคม 2561

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

         หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตำแหน่งงานในธุรกิจเหล่านั้นได้ เช่น การทำงานในแผนกรับจอง แผนกต้อนรับ หรือแผนกการเงิน ณ แผนกต้อนรับ การเป็นมัคคุเทศก์ และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยว

ดำเนินการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนาธิเบศร์


การสอนและฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)


ฝึกปฏิบัติจริงการท่องเที่ยวอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ


พัฒนาทักษะการท่องเที่ยวอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ