เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

2555-reo4-report-str-drive-strategic-reo4-pok 

      โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน 

    เพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ