เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

2556-reo4-onet-pok   

 คู่มือการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

   เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ศึกษาในการก้าวสู่   

       ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ