เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

2556-reo4-onet-pok   

     รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

     ปีการศึกษา 2556   

    กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ