เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

  2557-report-str-edu-for-asean-pok

รายงานการศึกษาเรื่อง

การศึกษาความสำเร็จของการพัฒนา

การศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ