เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

  2557-report-str-edu-asean-reo4-pok

รายงานการศึกษาความสำเร็จ

ของการพัฒนาการศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

(นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี)

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ