เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 2557-report-str-drive-strategic-reo4-pok

รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

(นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี)

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ