เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

2558-reo4-action-plan-pok 

       รายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

                 ระดับภาคการศึกษา

            สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

         (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1)

                 พ.ศ. 2560 - 2569

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ