book01 2561-27

          ด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและระดับจังหวัด โดยให้มีอำนาจหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบกับประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กำหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการภาค มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเร่งรัดติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

          อีกทั้ง ตามข้อ 29 (2) ของคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1409/2560 เรื่องมอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาคปฏิบัติหน้าที่แทน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 3 ของคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 847/2561 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาคปฏิบัติหน้าที่แทนลงวันที่ 17 เมษายน 2561 กล่าวคือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาคปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น การดำเนินการทางวินัยทุกขั้นตอน การสั่งพักราชการ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน การสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะตั้งแต่ชำนาญการพิเศษลงมาหรือตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ตามหมวด 6 และหมวด 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลและระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

          จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินงานเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวปฏิบัติที่อาจจะแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมที่เคยเป็นมา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับราชการ ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยกลุ่มบริ หารงานบุคคล จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการคุ้มครองระบบคุณธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบขึ้น

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ