book02 2561-14

          ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและระดับจังหวัด ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องและก่อให้เกิดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขในหลายๆ ประเด็น โดยเฉพาะ ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แต่ที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน เกิดข้อสงสัยต่อกระบวนการวิธีการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งในข้อ 13 ดังกล่าว ประกอบกับผลสำรวจความต้องการการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ พบว่าอันดับที่ 1 มีความต้องการพัฒนาด้านหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)

         ดังนั้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิธีการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบอันจะส่งผลให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้น

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ