ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN : 978-616-270-153-5

ความสำคัญของการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) เพื่อนำผลการศึกษามาช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นแนวคิดและ แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ที่เป็นประสบการณ์จากประเทศต่างๆ และที่มีการดำเนินการในประเทศไทยให้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
สารบัญ
   
คำนำ  
บทสรุปผู้บริหาร  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
บทที่ 3  แนวคิดและแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ : ประสบการณ์ต่างประเทศ  
บทที่ 4  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทย  
บทที่ 5  ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  
   
   
   
   
   

 

 Download