ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN : 978-616-270-173-3

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และคณะเป็นผู้ดำเนินการวิจัย ซึ่งนักวิจัยได้ดำเนินการจัดทำกรอบและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทที่แตกต่างกัน จัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดฯ ที่สอดคล้องตามบริบท สร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ และพัฒนาคู่มือการวัดและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ การวิจัยดำเนินการด้วยวิธีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงสำรวจ จนได้เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสถานศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
          ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
          วัตถุประสงค์ของการวิจัย
          ขอบเขตของการวิจัย
          กรอบแนวคิดในการวิจัย
          นิยามศัพท์
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
          ประเทศไทย 4.0
          แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
          การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
          ทักษะในศตวรรษที่ 21
          การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
          การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
          การบริหารแบบมีส่วนร่วม
          การเรียนรู้ตลอดชีวิต
          สมรรถนะ
          ตัวชี้วัด
          ประสิทธิภาพ
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
          ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดกรอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทที่แตกต่างกัน
          ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาคู่มือการวัดและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
          ตอนที่ 1 ผลการกำหนดกรอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 2 ผลการจัดทำคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 3 ผลการสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาคู่มือการวัดและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 

 

 Download