ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN : 978-616-270-175-7

เอกสาร เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา นักวิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา ประชุมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติดี (Best practice) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยกร่างรูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัย จัดทำคู่มือและปฏิบัติการทดลองใช้คู่มือในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 โรงเรียน และจัดทำรายงานผลการวิจัย และพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
          ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
          วัตถุประสงค์ของการวิจัย
          ขอบเขตการวิจัย
          นิยามศัพท์เฉพาะ
          ประโยชน์ที่ได้รับงานจากงานวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          2.1 นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยฯ
          2.2 มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยฯ
          2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวินัยด้านความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา
          2.4 การสร้างรูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และการหาคุณภาพของรูปแบบฯ
          2.5 กระบวนการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ด้านความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา
          2.6 สภาพและกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ในการพัฒนาการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา
          2.7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีวินัยด้านความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลาของนักเรียน
          2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
          การรวบรวมข้อมูล
          ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบฯ
          ระยะที่ 2 ปฏิบัติการทดลองใช้รูปแบบฯ
          ระยะที่ 3 ประเมินและจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบฯ การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิจัย
          ตอนที่ 1 ผลการสร้างรูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา
          ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติการทดลองใช้รูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษา ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา
          ตอนที่ 3 ผลการประเมินและจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษา ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
          สรุปผลการวิจัย
          อภิปรายผล
          ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบไปใช้
          ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 

 

 Download