ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN : 978-616-270-176-4

สำหรับเอกสาร คู่มือการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕ โรงเรียน ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมวินัย โดยใช้กระบวนการและวิธีที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งสถานศึกษาสามารถปรับกิจกรรม เนื้อหาในการเสริมสร้างวินัยได้ตามความต้องการของตนเอง รวมทั้งสามารถปรับเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เกณฑ์พิจารณาที่เหมาะสม ในการเสริมสร้างวินัยที่สอดคล้องกับบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
สารบัญ
ตอนที่ 1 ความหมาย และแนวคิดในการเสริมสร้างวินัยนักเรียน
          ความหมาย
          แนวคิด
          วัตถุประสงค์
          เงื่อนไขความสำเร็จ
ตอนที่ 2 รูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา ภาพจำลองรูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัย
          องค์ประกอบของรูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัย
          องค์ประกอบที่ 1 : เป้าหมาย (Goal)
          องค์ประกอบที่ 2 : บริบท (Context)
          องค์ประกอบที่ 3 : ปัจจัยนำเข้า (Input
          องค์ประกอบที่ 4 : กระบวนการเสริมสร้างวินัย (Process)
          องค์ประกอบที่ 5 : ผลผลิต (Output)
          องค์ประกอบที่ 6 : การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ตอนที่ 3 กลไก/วิธีการ/กระบวนการในการเสริมสร้างวินัย
          ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างวินัยนักเรียน
          ขั้นที่ 2 การวางแผนเสริมสร้างวินัยนักเรียน
          ขั้นที่ 3 การร่วมกันลงมือปฏิบัติ
          ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อมูลย้อนกลับ
          บทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างเสริมสร้างวินัย
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
 

 

 Download