ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN : 

บทวิเคราะห์แนวทางการจัดทำข้อเสนอทิศทางการเรียนรู้สำหรับเยาวชน จัดทำขึ้นเพื่อสร้างชุดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน โดยคณะผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญในการทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์แบบองค์รวม เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดรับต่อพัฒนาการทางการเรียนรู้ของมนุษย ์ ซึ่งเกิดจากปัจจัยทางชีววิทยาที่มนุษย์แต่ละคนพัฒนามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ (nature) และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้รับจากการเลี้ยงดู (nurture) ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) การเรียนรู้ควรส่งเสริมให้มนุษย์แต่ละคนมีทักษะทางสังคมและมีการพัฒนาทางจริยธรรมและศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (character building) ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้และปรับตัวตามพลวัตโลกได้อย่างเท่าทัน
สารบัญ
บทที่ 1  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
บทที่ 2  เงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้  
บทที่ 3  กรณีศึกษาของระบบการศึกษาที่คำนึงถึงเงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
บทที่ 4  ข้อเสนอแนะ  
บรรณานุกรม  
   
   
   
   

 

 Download