ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN : 978-616-270-161-0

การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย และศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 6 ประเทศ ประกอบด้วย 1) ญี่ปุ่น 2) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน 3) สิงคโปร์ 4) สหรัฐอเมริกา 5) สหราชอาณาจักร และ 6) อิสราเอล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยที่เหมาะสมกับบริบทไทย เพื่อให้หน่วยปฏิบัติทั้งภาครัฐและเอกชนองค์กร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุอย่างสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
สารบัญ
คำนำ  
บทสรุปผู้บริหาร  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  การวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
บทที่ 3  นโยบายและแผนการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย  
บทที่ 4  บทบาทของหน่วยงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย  
บทที่ 5  กรณีตัวอย่างการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุใน 4 ภาค ของประเทศไทย  
บทที่ 6  นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในต่างประเทศ  
บทที่ 7  กรณีตัวอย่างของการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศ  
บทที่ 8  สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

 

 Download