ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN : 978-616-270-170-2

สำหรับเอกสาร เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย เป็นการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ประกอบด้วย ปณิธาน หลักการ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ ข้อเสนอต่อหน่วยงานระดับกำหนดนโยบาย ระดับจังหวัดหรือพื้นที่ และหน่วยงานระดับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สารบัญ
ปณิธานและหลักการ
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์
ข้อเสนอต่อหน่วยงานระดับกำหนดนโยบาย
ข้อเสนอต่อหน่วยงานระดับนโยบาย ระดับจังหวัด/ พื้นที่
ข้อเสนอต่อหน่วยงานระดับสถานศึกษา
หน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
หน้าที่ของครู
หน้าที่ของผู้ปกครองและผู้ดูแลนักเรียน
 

 

 Download