ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN : 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายการศึกษา จึงได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการศึกษาวิจัยการพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0 เพื่อศึกษากรอบแนวคิดระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทย 4.0 สภาพที่พึงประสงค์ของระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง และพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตรรมใหม่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
           1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ
           1.2 คำถามการศึกษาวิจัย
           1.3 วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย
           1.4 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย
           1.5 ขอบเขตการศึกษาวิจัย
           1.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
           1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสารและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
           2.1 ประเทศไทย 4.0
           2.2 คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทย 4.0
           2.3 สมรรถนะครูที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทย 4.0
           2.4 ระบบการผลิตครู
           2.5 ระบบการพัฒนาครูของประเทศไทย
           2.6 กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตครู
           2.7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
           3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
           3.2 ขั้นตอนการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
           4.1 กรอบแนวคิดระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิต และพัฒนาครูสมรรถนะสูง และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทย 4.0
           4.2 สภาพที่พึงประสงค์ของระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0
           4.3 กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
           5.1 สรุปผลการวิจัย
           5.2 อภิปรายผล
           5.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
 

 

 Download