ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN : 978-616-270-167-2

สำหรับเอกสาร เรื่อง บทสรุปสำหรับผู้บริหารในเอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เป็นการสังเคราะห์กระบวนการและรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัย จุดอ่อน-จุดแข็งของการเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ การศึกษาสภาพและปัจจัยในการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย และการศึกษารูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของต่างประเทศ
สารบัญ
- ผลการสังเคราะห์กระบวนการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเสริมสร้างวินัยฯ
- จุดอ่อน-จุดแข็งของการเสริมสร้างวินัยในแต่ละด้าน
- รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของการเสริมสร้างวินัย
- การศึกษาสภาพและปัจจัยในการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
- การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่น
- การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศเกาหลีใต้
- การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศเยอรมนี
- การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- ข้อเสนอเชิงนโยบายการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
 

 

 Download