ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN : 978-616-270-165-8

สำหรับเอกสาร เรื่อง รายงานผลการสังเคราะห์ ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากรายงานผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาละเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น และด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์ นักวิจัยที่ดำเนิน การวิจัยและพัฒนาแต่ละด้าน
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
          หลักการและเหตุผล
          วัตถุประสงค์การวิจัย
          เป้าหมายการดำเนินงาน
          ขอบเขตการดำเนินงาน
          กระบวนการวิจัย
          คำถามการวิจัย
          ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยในสถานศึกษา
          ทฤษฎีการเสริมสร้างวินัยนักเรียน
          แนวทางและกระบวนการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า
          ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎี
          ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกฯ
          ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม
          ขั้นตอนที่ 4 การประชุมวิพากษ์รายงานผลการศึกษา
          ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
บทที่ 4 ผลการวิจัย
          ผลการสังเคราะห์กระบวนการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเสริมสร้างวินัยฯ
          จุดอ่อน-จุดแข็งของการเสริมสร้างวินัยในแต่ละด้าน
          รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของการเสริมสร้างวินัย
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
          ผลการสังเคราะห์กระบวนการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเสริมสร้างวินัยฯ
          จุดอ่อน-จุดแข็งของการเสริมสร้างวินัยในแต่ละด้าน
          รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของการเสริมสร้างวินัย..
          ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน.
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 

 

 Download