ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN : 978-616-270-174-0

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายการศึกษาเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร และคณะ ทำการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ชุด “การเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ทำให้ได้รายงานเอกสารชุดองค์ความรู้ จำนวน 8 เล่ม ประกอบด้วย 1. บทสรุปสำหรับผู้บริหารในเอกสารองค์ความรู้“การเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 2. รายงานผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. สภาพและปัจจัยการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทของประเทศไทย 4. รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่น 5. รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 6. รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศเกาหลีใต้ 7. รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 8. ข้อเสนอเชิงนโยบายการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
          หลักการและเหตุผล
          วัตถุประสงค์ของการวิจัย
          คำถามการวิจัย
          ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ขอบเขตของการวิจัย
          กรอบแนวคิดในการวิจัย
          วิธีดำเนินการ
          คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          ตอนที่ 1 นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง กับการเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 2 มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ การเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 3 หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 4 แนวทางและกระบวนการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 5 สภาพความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคมในการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา
          ตอนที่ 6 สภาพระบบกลไกและความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 7 ปัจจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้บุคคลมีวินัย
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า
          ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
          ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
          ขั้นตอนที่ 3 ยก (ร่าง) เอกสารการรายงานผลการศึกษารูปแบบและกลไก
          ขั้นตอนที่ 4 การประชุมวิพากษ์เอกสารรายงาน
          ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงรายงานผลการศึกษาเอกสารฉบับสมบูรณ์
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
          ตอนที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจัยช่วยหนุนเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 2 ผลการศึกษามาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นปัจจัยช่วยหนุนเสริมหรือเป็นอุปสรรค ต่อการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 3 ผลการศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 4 ผลการศึกษาแนวทางและกระบวนการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 5 ผลการศึกษาสภาพความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม ในการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา
          ตอนที่ 6 ผลการศึกษาสภาพระบบกลไกและความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ตอนที่ 7 ผลการศึกษาปัจจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้บุคคลมีวินัย
          ตอนที่ 8 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 

 

 Download