หลักสูตร HOME ECONOMIC AND HOSPITALITY CURRICULUM สาขาวิชาการโรงแรม

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเตรียมความพร้อม นักเรียน เข้าสู่การศึกษาสายอาชีพ เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความใฝ่รู้ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมมีจิตบริการและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
       2. เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา ที่มีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านการโรงแรมและการบริการหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
       3. เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้สามารถนำความรู้ด้านการโรงแรมและการบริการไปใช้ในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและสร้างอาชีพ

วิธีการดำเนินการ (โดยสรุป)
       1. ศึกษาความต้องการด้านอาชีพโดยการจัดทำเวทีประชาคมระดับจังหวัด
       2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ จัดทำรูปแบบ แนวทางและแผนการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
       3. ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตร
       4. จัดทำเครื่องมือประเมินหลักสูตร
       5. สรรหาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรวงคุณวุฒิ จัดส่งเครื่องมือและร่างหลักสูตรให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
       6. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
       7. จัดทำหลักสูตรฉบับสมบรูณ์
       8.เผยแพร่หลักสูตร โดยการนำเสนอหลักสูตรผ่านเวทีประชาคมระดับภาค และส่งไปยังหน่วยงาน/สถานศึกษา

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
       1. รูปแบบหลักสูตร
           1.1 เชื่อมโยงหลักสูตร/รายวิชา กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคงทองวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           1.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา ใช้หลักสูตร/หลักสูตรระยะสั้น/รายวิชาของสถานศึกษา/สถาบัน รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
           1.3 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง เทียบสมรรถนะบางรายวิชา เพื่อลดเวลาเรียน/เทียบโอนหน่วยกิต
       2. ระบบการจัดการศึกษา

แผนภาพรูปแบบแสดงความต่อเนื่องเชื่อมโยงของหลักสูตร/รายวิชาทั้ง 3 ระดับ
หลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรม

       3. ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
           3.1 คุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ และมีความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการโรงแรมและการบริการ เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการโรงแรม มีเจตคติจรรยาบรรณวิชาชีพการโรงแรมและกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย

           3.2 ประโยชน์ด้านการศึกษา
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาอาชีวศึกษา 1 รายวิชา จำนวน 2 หน่วยกิต ลดเวลาเรียนได้ 75 ชั่วโมง
           3.3 อื่นๆ
              1) ผู้ปกครอง ยกระดับการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้โดยเน้นการบูรณการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆมุ่งพัฒนาคนให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการงานทำอย่างยั่งยืน
              2) ชุมชน ออกหน่วยให้บริการวิชาชีพ และทักษะ แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกระจายความรู้สู่ชุมชน

  

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ