ชื่อหลักสูตร
         ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
         ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Energy Technology

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
         1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
         2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในองค์ความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านพลังงาน หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
         3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ด้านพลังงานไปใช้ในการสร้างอาชีพ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
         4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม
         5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยี พลังงานให้กับชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
         1) ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
         2) ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา
         3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รูปแบบของหลักสูตร
         1) รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เป็นไปตามหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
         2) ประเภทหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
         3) ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
         4) การรับนักศึกษาเข้ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
         5) ความร่วมมือกับสถาบันอื่นเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
         6) การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

องค์ประกอบของหลักสูตร
         1) จำนวนหน่วยกิตรวม จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
         2) โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
             2.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
                  2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
                  2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
                  2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
         2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
                  2.2.1 วิชาแกน 22 หน่วยกิต
                  2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 33 หน่วยกิต
                  2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
                  2.2.4 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
         2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
                  รวม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

ความพร้อมของการดำเนินงานตามหลักสูตร
         1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
         2 วัสดุอุปกรณ์
                  วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์วิทยาศาสตร์

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
         1) ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
         2) การบริหารจัดการด้านวิชาการของสาขาวิชาอยู่ภายใต้เกณฑ์และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         1) การพัฒนาหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกรมอาชีวศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา เทคนิคพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
         2) งบประมาณสนับสนุนจากศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
         3) การมีส่วนร่วมของภาครัฐ และเอกชนในการร่วมวิพากษ์หลักสูตร
         4) แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา โดยความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนด้านพลังงาน

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ