หลักสูตร : ต่อเนื่องเชื่อมโยงหลักสูตรขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม

ความเป็นมา :
           ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ระดับจังหวัดและภูมิภาคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
           เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย วิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ระดับจังหวัดและภูมิภาคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9

วัตถุประสงค์ :
           1.พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
           2.จัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และสถานประกอบการเครือข่ายความร่วมมือ
           3.ผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และ New S-Curve เพื่อรองรับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศ โดยเน้นการสร้างนักเทคโนโลยีและนักนวัตกรให้กับภาคอุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor : EEC)
           4.พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนรู้แบบครบองค์ โดยเน้น Work Integrated Learning : WIL แบบเข้มข้น มีผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับผู้เรียนในหลักสูตร

ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร
           1. ศึกษาธิการภาค 9 ประชุมให้นโยบายกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
           2. ศึกษาธิการภาค 9 ประชุมให้นโยบายเชิญวิทยากรให้ความเข้าใจการดำเนินการจัดทำหลักสูตร
           3. มีการลงนามความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดศึกษา โดยศึกษาธิการภาค 9
           4. ประชุมทีมในการจัดทำหลักสูตรฯส่งตามกำหนดเวลาที่ศึกษาธิการภาค 9 กำหนด
           5. ประสานงานโรงเรียนขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา เพื่อให้ความเข้าใจการทำหลักสูตรและจัดทำความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตร และดำเนินการส่งครูสอนตามหลักสูตร
           6. นำเสนอผลการดำเนินการจัดทำหลักสูตรเวทีประชาคมจำนวน 1 ครั้ง ที่ศึกษาธิการ ภาค 9 จัด

ผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร
           1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) มีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องสายวิศวกรรมศาสตร์
           2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
           3. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และบริบทในพื้นที่
           4. สถานศึกษามีคู่มือและกรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

 

ดำเนินการสอนหลักสูตรเชื่อมโยงในสถานศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชินูปถัมภ์

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์
โดยอาจารย์จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง


การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเชื่อมโยง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
มีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่องสายวิศวกรรมศาสตร์

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ