หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

หลักการและเหตุผล
           ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้น ดังนั้น ความต้องการด้านที่พักอาศัย โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการใช้พลังงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีความต้องการและมี ความจำเป็นมากขึ้นตามไปด้วย การขยายตัวของเมืองนอกจากจะมีโครงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคการก่อสร้างแล้ว ยังต้องมีการบูรณาการความรู้ทั้งทางด้านเทคนิควิศวกรรม การจัดการด้านพลังงาน ด้านสุขาภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารหลายๆ ด้านที่ต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่างบุคลากรทั้งฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายปฏิบัติ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและทรัพย์สิน นอกจากนี้การบริหารจัดการเมืองยังมีความซับซ้อน การบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอีกด้วย
           จากการเพิ่มขึ้นของเมืองและการขยายตัวของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากไม่มีการบูรณาการการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เพียงแต่จะต้องเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีศีลธรรมจรรยาอันดีงาม ตลอดจนรักษาและจรรโลงไว้ซึ่งจรรยาบรรณทางวิชาการ
           อนึ่ง การวางแผนพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้มีกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี ที่เน้น การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทุกระดับ และการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยังสอดรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุง) พ.ศ.2554 รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 รวมทั้งได้กำหนดให้เนื้อหาบางส่วนของหลักสูตรฯ มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังตามที่สภาวิศวกรกำหนด ซึ่งมุ่งเน้นให้การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาชีพและสามารถนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
           หลักสูตรฯ นี้จึงมุ่งสร้างนักเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ด้านเทคนิควิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ซึ่งสามารถบริหารจัดการความซับซ้อนของเมืองด้วยหลักวิชาทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หลักสูตรฯ เน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย และสามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความพร้อมทางด้านการทำวิจัยและการพัฒนาผลงานทางด้านวิศวกรรมก่อสร้างและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านการจัดการวิศวกรรมเมืองซึ่งเป็นศาสตร์ที่ประกอบด้วยความรู้หลากหลายด้าน (Multi-disciplinary) อาทิ การบริหารจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมเมือง เป็นต้น
ดังนั้น การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ จึงมีทั้งภาคทฤษฎีที่เข้มข้นและการฝึกภาคปฏิบัติที่จริงจัง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงกับสถานประกอบการต่างๆ ระดับมืออาชีพ ภายใต้ระบบการเรียนที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานระดับสากล อันเป็นการพัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้นักศึกษาก้าวไปสู่การประกอบอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์หลักสูตร/รายวิชา
           1. ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นวิศวกรเมือง ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
           2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
           3. ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
           4. ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้าน
           5 การทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
           6. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

การดำเนินการหลักสูตร/รายวิชา
           1. คุณสมบัติผู้เรียน (ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
                1.1 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
                1.2 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาอื่นๆ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเมือง และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
           2. โครงสร้างหลักสูตร
                2.1 ระดับหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรทวิศึกษา/ทวิวุฒิ) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 95 หน่วยกิต
                      2.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
                      2.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 74 หน่วยกิต
                      2.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 ต่อเนื่องเชื่อมโยงของหลักสูตร/รายวิชา


วัตถุประสงค์
             เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓

วิธีการดำเนินการ (โดยสรุป)
            1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้กับหน่วยงานทาง การศึกษาในสังกัด ศธภ.ในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
            2. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
            3. จัดเวทีประชาคมเพื่อประกวดนวัตกรรม (หลักสูตร) ที่เป็นรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
            4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

 

ผลลัพธ์
          1. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้นที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ และบริบทในพื้นที่
          2 .หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่มีคู่มือและกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

 
แผนภาพแสดงความต่อเนื่องเชื่อมโยงของหลักสูตร/รายวิชา

 

 

 

 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ