หลักสูตร :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมืองยั่งยืน วศ.บ.(วิศวกรรมเมืองยั่นยืน) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักการและเหตุผล
            ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้น ดังนั้น ความต้องการด้านที่พักอาศัย โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการใช้พลังงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีความต้องการและ มีความจำเป็นมากขึ้นตามไปด้วย การขยายตัวของเมืองนอกจากจะมีโครงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคการก่อสร้างแล้ว ยังต้องมีการบูรณาการความรู้ทั้งทางด้านเทคนิควิศวกรรม การจัดการด้านพลังงาน ด้านสุขาภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารหลายๆ ด้านที่ต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่างบุคลากรทั้งฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายปฏิบัติ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและทรัพย์สิน นอกจากนี้การบริหารจัดการเมืองยังมีความซับซ้อน การบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอีกด้วย
            จากการเพิ่มขึ้นของเมืองและการขยายตัวของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากไม่มีการบูรณาการการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เพียงแต่จะต้องเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีศีลธรรมจรรยาอันดีงาม ตลอดจนรักษาและจรรโลงไว้ซึ่งจรรยาบรรณทางวิชาการ
            อนึ่ง การวางแผนพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้มีกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี ที่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทุกระดับ และการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยังสอดรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุง) พ.ศ.2554 รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 รวมทั้งได้กำหนดให้เนื้อหาบางส่วนของหลักสูตรฯ มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังตามที่สภาวิศวกรกำหนด ซึ่งมุ่งเน้นให้การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาชีพและสามารถนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
            หลักสูตรฯ นี้จึงมุ่งสร้างนักเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ด้านเทคนิควิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ซึ่งสามารถบริหารจัดการความซับซ้อนของเมืองด้วยหลักวิชาทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หลักสูตรฯ เน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย และสามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความพร้อมทางด้านการทำวิจัยและการพัฒนาผลงานทางด้านวิศวกรรมก่อสร้างและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านการจัดการวิศวกรรมเมืองซึ่งเป็นศาสตร์ที่ประกอบด้วยความรู้หลากหลายด้าน (Multi-disciplinary) อาทิ การบริหารจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมเมือง เป็นต้น
            ดังนั้น การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ จึงมีทั้งภาคทฤษฎีที่เข้มข้นและการฝึกภาคปฏิบัติที่จริงจัง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงกับสถานประกอบการต่างๆ ระดับมืออาชีพ ภายใต้ระบบการเรียนที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานระดับสากล อันเป็นการพัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้นักศึกษาก้าวไปสู่การประกอบอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์หลักสูตร/รายวิชา
            1 ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นวิศวกรเมือง ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่ เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
            2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
            3. ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
            4. ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้าน
            5. การทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
            6. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

การดำเนินการหลักสูตร/รายวิชา
            1. คุณสมบัติผู้เรียน (ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
                (1) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
                (2) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาอื่นๆ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเมือง และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
            2. โครงสร้างหลักสูตร
                 2.1 ระดับหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรทวิศึกษา/ทวิวุฒิ)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 88 หน่วยกิต
                        2.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
                        2.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 67 หน่วยกิต
                        2.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของหลักสูตร/รายวิชา

 


 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ