ชื่อหลักสูตร : หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
           2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแรงงานขั้นสูงที่สอดคล้องกับอาชีพในการศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา

วิธีการดำเนินการ (โดยสรุป)
        ขอบเขตของการดำเนินงาน
           สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ผู้ตกลงข้อกำหนดการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีประสบการณ์และมีความพร้อมในการจัดทำหลักสูตร ซึ่งต้องดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเลื่อนไหลต่อยอดระหว่างระดับการศึกษาตามโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
           1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเลื่อนไหลต่อยอดระหว่างระดับการศึกษาตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
           2. วิเคราะห์หลักสูตรระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 ที่ใช้จัดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลสรุป จำนวนรายวิชา และจำนวนหน่วยกิต ที่สามารถเทียบโอนหรือเรียนต่อเนื่อง จากหลักสูตรระดับ ปวส. สู่ระดับอุดมศึกษา
           3. กำหนดระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ ปวส. ตามระบบการเทียบโอนผลการเรียน จากหลักสูตรระดับ ปวส. สู่ระดับอุดมศึกษา
           4. กำหนดรายวิชา และจำนวนหน่วยกิต ที่จะต้องปรับปรุง และจัดทำเพิ่มเติมทั้งหลักสูตรระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เรียนในระบบเทียบโอนผลการเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
           5. ดำเนินการปรับหลักสูตร
               1) ปรับปรุงรายวิชาเดิมที่เนื้อหาสาระใกล้เคียงกันโดยเพิ่ม/ลดเนื้อหาสาระ เพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนหรือเรียนต่อเนื่องรายวิชา
               2) จัดทำรายวิชาเพิ่มเติมทั้งรายวิชาในหลักสูตรระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายวิชา
           6. สรุปรายวิชา และจำนวนหน่วยกิต ที่สามารถเทียบโอนจากหลักสูตรระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง มาศึกษาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลังจากดำเนินการปรับหลักสูตร (ตามข้อ 5) แล้ว
           7. สรุปรายวิชา และจำนวนหน่วยกิต ที่นักศึกษาจะต้องเรียนตามระบบเทียบโอนผลการเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
           8. จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทั้งหลักสูตรระดับ ปวส. ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ขั้นตอนการดำเนินการ
           1) สร้างหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
           2) นำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีองค์ประกอบ ไปดำเนินการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
           3) ส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด
           4) วิทยาลัยเทคนิคสตูล จะต้องรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 8

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (สรุป)
           1. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
           2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแรงงานขั้นสูงที่สอดคล้องกับอาชีพในการศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา

 

  

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ