1. ชื่อหลักสูตร  รู้เท่าทันดิจิทัล : Digital Disruptor
2. วัตถุประสงค์
         1. ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การใช้โปรแกรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Disruptor
         2. ด้านทักษะ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติใช้โปรแกรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Disruptor
         3. ด้านเจตคติ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีนิสัยที่ดีในการทำงาน

3. วิธีการดำเนินการ (โดยสรุป)
         ระดับปฐมวัย => จัดมุมประสบการณ์และบูรณาการ
         ระดับประถมศึกษา => จัดรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรระยะสั้นบูรณาการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น => จัดรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/โรงเรียนเตรียมอาชีพ
         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น => จัดรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หลักสูตร ทวิศึกษา/โรงเรียนเตรียมอาชีพ

4. ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (สรุป)
         ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
         ๒. ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตอย่างสมดุลตามศักยภาพ
         ๓. ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ เชื่อมโยงความรู้ที่เป็นทฤษฎีกับการนำไปใช้ได้

5. รูปภาพ ( .jpeg หรือแบบวิดีโอ) ที่ดำเนินการ

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ