ชื่อหลักสูตร เกษตรอัจฉริยะ ( Smart Farm)
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

การดำเนินงานตามโครงการฯ
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ
          1.1 เพื่อผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกร
          1.2 เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ไทยแลนด์4.0 ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm)
          1.3 เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          1.4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางปัญญามีความรู้ทางทฤษฎี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถคิดวิเคราะห์และมีสมรรถนะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
          1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนางานอาชีพ มีสมรรถนะวิชาชีพด้านการวางแผน ดำเนินงาน จัดการ และพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

2.กลุ่มเป้าหมาย
         2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และประชาชนที่สนใจ
         2.2 นักเรียนและนักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

3. รูปแบบหลักสูตร (หลักสูตรระยะสั้น/รายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษา ปวช.ปวส.)
         3.1 หลักสูตรอาชีพระยะสั้น พัฒนาขึ้นเพื่อฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและประชาชนที่สนใจ
         3.2 นักเรียน นักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรนี้แล้วร่วมเป็นวิทยากร

4. องค์ประกอบหลักสูตร(ชื่อหลักสูตร วิชา/จำนวนหน่วยกิต/อัตราส่วนเวลาทฤษฎีกับการปฏิบัติ/จุดประสงค์รายวิชาที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผังการเชื่อมโยงหลักสูตร 3 ระดับ การสอนและการประเมิน
         4.1 ชื่อหลักสูตร เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
         4.2 จำนวนหน่วยกิต หลักสูตรอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง
         4.3 อัตราส่วนเวลาเรียน ทฤษฎี กับ การปฏิบัติ (30 : 70) วิชาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) สำหรับนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์                  ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ
                  1. กิจกรรมที่ผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการสอน
                  2. กิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม
                  3. กิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันปฏิบัติเป็นเหตุผล
         4.4. จุดประสงค์รายวิชา
         4.4.1 จุดประสงค์รายวิชาที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
                  1. เพื่อผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกร
                  2. เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm)
                  3. เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                  4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางปัญญามีความรู้ทางทฤษฎี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถคิดวิเคราะห์และมีสมรรถนะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนางานอาชีพ มีสมรรถนะวิชาชีพด้านการวางแผน ดำเนินงาน จัดการ และพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
         4.4.2 จุดประสงค์รายวิชาที่สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา
                  1. มีทักษะทางปัญญามีความรู้ทางทฤษฎี มีความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถทางคิดวิเคราะห์
                  2. มีสมรรถนะที่สามารถไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                  3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการร่วมกับผู้อื่น
                  4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพ่อส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพ
                  5. มีสมรรถนะวิชาชีพด้านการวางแผน ดำเนินงาน จัดการ และพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
                  6. สามารถออกแบบและติดตั้ง ทดสอบ วิเคราะห์ และบำรุงรักษาอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
         4.5 คำอธิบายรายวิชาศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปของโรงเรือนอัจฉริยะ ด้วยระบบควบคุม โรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟนในโรงเรือน ระบบตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ และระบบพลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ การออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะ การประกอบระบบควบคุมโรงเรือนอัจริยะแบบอัตโนมัติ ระบบตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติในโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบพลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะการทดลองระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์วัดความชื้น
ในดินการใช้บอร์ด Arduino การปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟนในโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติในโรงเรือนอัจฉริยะ และระบบพลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ
การบริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟนในโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีในการส่งเสริมและพัฒนา
งานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
         4.6 ผังการเชื่อมโยงหลักสูตร 3 ระดับ


         4.7 การสอนและการประเมินการใช้คู่มือจัดการเรียนการสอนอาชีพระยะสั้น ในวิชาเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm)
สำหรับนักเรียนและเกษตรกรผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์รายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้
         1. ส่วนประกอบของคู่มือฝึกอาชีพระยะสั้นประกอบด้วย
         1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย คู่มือฝึกอาชีพระยะสั้น 10 แผน ในแต่ละแผน ประกอบด้วย
                  1.1.1 ชื่อเรื่อง
                  1.1.2 จุดประสงค์การเรียนรู้
                  1.1.3 เนื้อหาสาระการสอน
                  1.1.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
                  1.1.5 สื่อการเรียนการสอน
                  1.1.6 การวัดผลประเมินผล
         1.2 คู่มือฝึกอาชีพระยะสั้น ในวิชาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) สำหรับนักเรียนและเกษตรกรผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์มีจำนวนทั้งหมด 5 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
                  1.2.1 ทบทวนความรู้เดิม
                  1.2.2 ใบความรู้ ใบงาน
                  1.2.3 กิจกรรมกลุ่ม
                  1.2.4 กิจกรรมรายบุคคล
                  1.2.5 เฉลยคำตอบของกิจกรรม
                  1.2.6 แบบประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
         1.3 แผนการจัดการเรียนรู้
         1.4 แบบวัดเจตคติต่อการปฏิบัติงานเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) สำหรับนักเรียนและเกษตรกรผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์
         1.5 แบบทดสอบประมวลผลความรู้ ใช้วัดผลหลังเรียนชุดการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น
         2. วิธีการใช้คู่มือฝึกอาชีพระยะสั้น ในวิชาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm ) สำหรับนักเรียนและเกษตรกรผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์
             2.1 ในชั่วโมงแรกให้นักเรียนทำแบบทดสอบประมวลผลความรู้ก่อนทดลองใช้คู่มือฝึกอาชีพระยะสั้น
             2.2 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
             2.3 ก่อนให้นักเรียนทำคู่มือฝึกอาชีพระยะสั้นต้องชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ
             2.4 ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียน
             2.5 เมื่อนักเรียนทำคู่มือฝึกอาชีพระยะสั้นเสร็จให้ครูตรวจและบันทึกผลคะแนน
             2.6 หลังจากจบคู่มือฝึกอาชีพระยะสั้นในชุดที่ 8 ให้นักเรียนทำหลังเรียนทุกชุดอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบของการเรียนรู้ทำแบบทดสอบประมวลผลความรู้

5.ความพร้อมของการดำเนินงานตามหลักสูตรในด้าน
         1.1 ครูผู้สอน นายกิตติ กุตนันท์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
         1.2 สื่อ คู่มือฝึกอาชีพระยะสั้น ในวิชาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) สำหรับนักเรียนและเกษตรกรผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วย 5 ชุด ใช้สอน 5 วัน เป็นเวลา 30 ชั่วโมง ดั้งนี้
                  ชุดที่ 1 เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farm) 6 ชั่วโมง
                  ชุดที่ 2 เรื่อง ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ (Control System)6 ชั่วโมง
                  ชุดที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟน (IOT) 6 ชั่วโมง
                  ชุดที่ 4 เรื่อง ระบบตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ (Sprinkler System) 6 ชั่วโมง
                  ชุดที่ 5 เรื่อง พลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะ 6 ชั่วโมง

6. กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร (การวางแผน วิเคราะห์ การจัดทำแผนการดำเนินการ การประสานกับสถาบันเครือข่าย)

การบริหารหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ มีการดำเนินการดังนี้
         1. การวางแผนงานหลักสูตร มีการวางแผนที่ดี จัดระบบให้ดี มีข้อมูลที่ชัดเจน และเตรียมทุกอย่างให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
         2. การจัดระบบข้อมูลโรงเรียน เป็นพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารหลักสูตร ระบบข้อมูลโรงเรียนประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ทั้งด้าน ครู ผู้เรียน และวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
         3. เอกสารหลักสูตร มีแนวการสอนอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัย เอกสารประกอบหลักสูตรและรายวิชาที่ละเอียดจะช่วยให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปโดยง่าย สามารถติดตามการทำงานได้อย่างใกล้ชิดและเป็นขั้นเป็นตอน
         4. คณาจารย์มีคุณภาพ เข้าใจหลักสูตรอย่างดี เมื่อครูเป็นผู้เขียนหลักสูตรเองแล้ว ย่อมจะทำให้การศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรเป็นไปโดยง่าย สามารถปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงในห้องเรียนได้
         5. ผู้เรียนมีความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานและคุณธรรม ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมระบบข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน โดยครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนทุก ๆ ด้าน
         6. มีทรัพยากรสนับสนุนที่ดีและเพียงพอ ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน
         7. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดีและมีประสิทธิภาพ บทบาทในเรื่องนี้ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของครู คนใดคนหนึ่ง แต่ครูทุกคนจะมีบทบาทเป็นครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวได้ โดยเฉพาะครูที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก
         8. มีบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้อต่อการแสวงหาความรู้
         9. มีระบบการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรายวิชาจะต้องมาพูดคุยกันในแต่ละภาคการศึกษา และทุกสิ้นปีการศึกษา

7.ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานประกอบการและชุมชน,อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
         ในการดำเนินการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการดำเนินการนำหนักสูตรสู่การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในชีวิตประจำวันพัฒนาคุณภาพด้านเกษตรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินโครงการ
         1. ผลที่เกิดจากการบริหารจัดการหลักสูตร มีหลักสูตรที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
         2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน
                  1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและคุณวุฒิในแต่ละตามระดับการศึกษา
                  2. ผู้เรียนเกิดทักษะทางปัญญามีความรู้ทางทฤษฎี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถคิดวิเคราะห์และมีสมรรถนะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                  3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนางานอาชีพ มีสมรรถนะวิชาชีพด้านการวางแผน ดำเนินงาน จัดการ และพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

         3. ผลที่คาดว่าเกิดกับผู้ปกครอง/ชุมชน
                  1. ผู้ปกครองและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)
                  2. ผู้ปกครองและชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกร

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ