1. ชื่อหลักสูตร: ช่างอากาศยาน

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        2.1 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครอบคลุม 3 ด้าน
             2.1.1เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ช่างอากาศยาน
             2.1.2เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านช่างอากาศยาน
             2.1.3เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ด้านช่างอากาศยานไปใช้บริการสังคม
        2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและกรมแรงงานเป็นสาขาขาดแคลน สนองความต้องการของตลาดแรงงาน
        2.3 สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560-2579 ) ในกลุ่ม

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ