ชื่อหลักสูตร การศึกษาหลักสูตรก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
        สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
        หลักสูตร การศึกษาหลักสูตรก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ประกอบด้วย
       ๑) ชื่อหลักสูตร การศึกษาหลักสูตรก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน จำนวน 30 ชั่วโมง ภาคทฤษฏี 7 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 23 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ มี ๔ หน่วย ประกอบด้วย
              (๑) หน่วยความรู้เทคโนโลยีเกษตรของแผ่นดิน
              (๒) หน่วยปลูกฝังรักและอนุรักษ์แผ่นดินใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
              (๓) หน่วยเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรรุ่น ใหม่ ภายใต้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0
              (๔) หน่วยการแปรรูปเกษตรสู่อาชีพสร้างรายได้
โดยแต่ละหน่วยนั้นมีการวัดสมรรถนะด้านความรู้และปัญญา ด้านทักษะการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ