1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เชื่อมโยง “หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี การจัดการบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิชาเอก การโรงแรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2. วัตถุประสงค์
         1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่อุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เสียเวลา
         2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีวศึกษา
         3. เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง

3. วิธีดำเนินการ (โดยสรุป)
         ขั้นเตรียมการ
         - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาไปต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         - ติดต่อประสานงานของโรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรใกล้เคียงสามารถต่อเนื่องเชื่อมโยงหลักสูตรระหว่างกันได้
         - จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กับโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 3 แห่ง และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 1 แห่ง ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
         ขั้นดำเนินการ
         - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เริ่มดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง กับโรงเรียนวัดท่าไทร ดิตถานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านโพหวาย ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้
                   โรงเรียนจัดชั่วโมงเรียนในรายวิชา การงาน / ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้สอดคล้องกับเวลาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ให้ข้อมูลด้านการเตรียมสถานที่ วัสดุฝึก และอุปกรณ์การเรียน
                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดครูไปช่วยสอนเสริมในรายวิชาที่ตกลงกัน โดยครูของโรงเรียนเป็นผู้สอนหลัก และครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรเสริมในภาคปฏิบัติ หรือสอนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการเรียนในสายอาชีพต่อไป
                   โรงเรียนนำนักเรียนมาเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
         - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎร์ธานี
         - มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ดำเนินการขออนุมัติหลักสูตร ตามกระบวนการของ สกอ.

ขั้นตรวจสอบ
         - ครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และครูจากโรงเรียนมัธยม ร่วมกันประเมินผลการเรียน ในรายวิชาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง
         - การนำเสนอผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงต่อคณะผู้ติดตามจากระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมไดมอนต์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

ขั้นสรุปผลและพัฒนาปรับปรุง
         - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร พบว่า มีความประสงค์ให้มีการดำเนินโครงการต่อไป โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และรายวิชา ธุรกิจค้าปลีก 2 ให้แก่โรงเรียนบ้านโพหวาย สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
         - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้น ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอน และครูแนะแนวของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการศึกษาสายอาชีวศึกษา
         - ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษา และรูปแบบการเรียนการสอน ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียน และการเรียนในสายอาชีวศึกษา

4. ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
         1. ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสถานศึกษาสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
         2. เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ และนวัตกรรมยุคใหม่
         3. ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีวศึกษาทั้งต่อผู้ปกครอง นักเรียน ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาอุดมศึกษา

นางสาวจารุวรรณ แดงมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
081 6078028
ผู้ให้ข้อมูล

 

5. รูปภาพและวีดิโอ

 

 
แนวทางการเชื่อมโยง

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ