1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานการบริการภาคพื้น
(สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง)

2. วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
          2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านงานบริการภาคพื้น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
          3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านงานบริการภาคพื้น ที่เกี่ยวข้องกับงานทางอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
          4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านงานบริการภาคพื้น และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง
          5. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
          6. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

3. วิธีการดำเนินการ (โดยสรุป)
          1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดกรอบการศึกษาข้อมูล เพื่อจัดทำหลักการ แนวคิดโครงการ
          2. กำหนดแผนการดำเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานการบริการภาคพื้น
          3. จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต หัวข้อคำถาม เพื่อศึกษาสำรวจข้อมูล ความต้องการจากหน่วยงาน บริษัท
          4. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดรายวิชา หน่วยกิต สร้างหลักสูตรรายวิชา ดำเนินการจัดทำหลักสูตร มีการวิพากย์หลักสูตร ปรับแก้รายวิชาและเพิ่มคำอธิบายรายวิชา ทั้งหลักสูตรสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานของ IATA
          5. กำหนดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา ตามระบบการเทียบโอน ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
          6. ดำเนินการจัดทำแผนการเรียนการสอน ตลอดหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานการบริการภาคพื้น
          7. ได้ทำ MOU กับสายการบินบางกอกแอร์ การบินไทย และนกแอร์
          8. นำหลักสูตรเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
          9. รับสมัครผู้สอนสาขาธุรกิจการบิน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง
          10. เปิดสอนตามหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2562 โดยรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. ทุกสาขา

4. ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (สรุป) ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้
          1) มีสมรรถนะอาชีพและทักษะชีวิตในระดับมาตรฐานสากล
          2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
          3) มีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
          4) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีวินัยรับผิดชอบ และมีเส้นทางอาชีพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดการตารางบินสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น Airline Operations Agent เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่คลังพัสดุเครื่องบิน เป็นต้น โดยเป็นหลักสูตรรูปแบบทวิภาคี เน้นความร่วมมือแบบ wil เข้มข้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. รูปภาพ ( .jpeg หรือแบบวิดีโอ) ที่ดำเนินการ


 

การประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรมการบิน ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติให้จัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านกำลังคน ด้านธุรกิจการบิน

 

ความพร้อมของหลักสูตร
     1. ความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการจัดการเรียนการสอน WIL แบบเข้มข้น จำนวน 5 แห่ง
     2. ครูผู้สอนในรายวิชาชีพ จำนวน 10 คน
        - ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการบินพลเรือน (ดร.กนก สานสุทธิธรรม, นายเจน หน่อท้าว, นายกันต์ธนน วณิชพิสิฐธนา)
        - ผู้เชี่ยวชาญจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต
        - ผู้เชี่ยวชาญจากทุกสายการบิน
        - ผู้เชี่ยวชาญจากสายการบิน บางกอก แอร์เวย์
     3. ห้องปฏิบัติการสาขาธุรกิจการบิน จำนวน 2 ห้อง

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ