๑.ชื่อหลักสูตร หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔

๒. วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะ มีสมรรถนะด้านอาชีพ
          ๒. เพื่อส่งเสริมและสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อสายอาชีพ บนพื้นฐานความถนัดความต้องการ และเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

๓. วิธีดำเนินการ
          ๓.๑ ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการโดยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่และครูวิชาการประชุมร่วมกับผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
          ๓.๒ โรงเรียนชุมชนใหม่จัดทำร่างหลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๔ รหัสวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับหลักสูตรประกาศนียบัตร ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม รายวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้นและหลักสูตร ระยะสั้น รายวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ของวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
          ๓.๒ ผู้บริหาร ฝ่ายงานวิชาการ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาร่างหลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้า ต่อเนื่องเชื่อมโยงและนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง ในสาขาวิชาที่จะนำไปเทียบโอน
          ๓.๓ ประกาศการใช้หลักสูตร โดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลงนามให้ความเห็นชอบ
          ๓.๔ จัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนใหม่และวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนา การเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรที่กำหนด
          ๓.๕ โรงเรียนนำหลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ ไปประชุมชี้แจงกับ คณะครูในโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
          ๓.๖ ครูผู้สอนนำหลักสูตรไปใช้โดยวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ และสมรรถนะ แล้วนำไปจัดทำกำหนดการสอน หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
          ๓.๗ นำกำหนดการสอนและหน่วยการเรียนรู้ประชุมวางแผนกับอาจารย์ในวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชเพื่อกำหนดตารางเรียน และนำนักเรียนไปฝึกภาคปฏิบัติในวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ กับอาจารย์ที่สอนช่างเชื่อมของวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
          ๓.๘ นิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ร่วมกันวางแผนทดสอบเทียบความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป

๔.. ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ

ผลที่เกิดจากการบริหารหลักสูตร
          โรงเรียนมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา : หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน ๔ รายวิชา

ผลที่เกิดกับผู้เรียน
          ๑. นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อสายอาชีพในอนาคต
          ๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรเชื่อมโยงฯ รายวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า ๓ และ๔ ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป สามารถนำผลการเรียนมาเทียบโอนหน่วยกิต เข้าสู่การเรียนหลักสูตร ปวช. ประเภทช่างอุตสาหกรรม รายวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นได้ จำนวน ๒ หน่วยกิต
          ๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรเชื่อมโยงฯ รายวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า ๓ และ ๔ สามารถเทียบประสบการณ์หลักสูตรระยะสั้น รายวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น (ได้เกียรติบัตรรับรอง)
          ๔. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ มีเจตคติที่ดีต่องานเชื่อมไฟฟ้า ตระหนักในความสำคัญของการทำงาน ทำงานอย่างมีขั้นตอน มีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าและแนวทางในการปฏิบัติงาน รู้วิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อพกพร่องและใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและ ชีวอนามัย
          ๕. นักเรียนนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต

ผลที่เกิดกับผู้ปกครองและชุมชน
          ๑. ผู้ปกครองส่งลูกเข้าเรียนต่อสายอาชีพในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น
          ๒. สร้างเครือข่ายและขยายผลหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

ผลที่เกิดกับครู
          ๑. ครูได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
          ๒. ครูมีประสบการณ์และเทคนิคการสอนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

 ๕. รูปภาพและวีดีโอ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่

 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปฐมนิเทศ

ดร. เจียร ทองนุ่น ศธจ.นครศรีธรรมราช
เป็นประธานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้า

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ