ฐานข้อมูลสถิติพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

(นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)

1. รายชื่อสถานศึกษา

     1.1 รายชื่อสถานศึกษา (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

 2. จำนวนห้องเรียน

    2.1 จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

 3. จำนวนนักเรียน

    3.1 จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

    3.2 จำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

    3.3 จำนวนนักเรียนสายอาชีพ จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

    3.4 จำนวนนักเรียนพิการสายอาชีพ จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

    3.5 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

 4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

    4.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

    4.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

5. จำนวนนักเรียนต่างสัญชาติ

    5.1 จำนวนนักเรียนต่างสัญชาติ จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ (ดาวน์โหลด ==> นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี)

 * ข้อมูลอาจจะไม่มีครบทุกหน่วยงาน/สังกัดในพื้นที่

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ