วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ณ ห้องบึงพระราม ชั้น ๑ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ