วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ร่างแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ